LeetCode 88

给你两个有序整数数组 nums1 和 nums2,请你将 nums2 合并到 nums1 中,使 nums1 成为一个有序数组。

说明

初始化 nums1 和 nums2 的元素数量分别为 m 和 n 。 你可以假设 nums1 有足够的空间(空间大小大于或等于 m + n)来保存 nums2 中的元素。  

示例

输入: nums1 = [1,2,3,0,0,0], m = 3 nums2 = [2,5,6], n = 3

输出: [1,2,2,3,5,6]

代码


 class Solution {
 public:
   void merge(vector<int>& nums1, int m, vector<int>& nums2, int n) {
     int p = m + n;
     if(m > 0 && n > 0) {
       m--;
       n--;
       while(n >= 0) {
         if(nums1[m] <= nums2[n]) {
           p--;
           nums1[p] = nums2[n];
           n--;
         } else {
           p--;
           nums1[p] = nums1[m];
           if(m > 0) {
             m--;
           }
           // 补丁
           else {
             for(int i = 0; i <= n; i++) {
               nums1[i] = nums2[i];
             }
           }
         }
       }
     }
     // 补丁 
     else {
       for(int i = 0; i < n; i ++) {
         nums1[i] = nums2[i];
       }
     }
   }
 };